MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

WYNIKI KONKURSU

 • Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie przyłącza się do apelu o pozostanie w domu! Aby jednak umilić Państwu czas narodowej kwarantanny zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim, który zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Taka forma pozwoli nam i Państwu na kontynuowanie tradycji Poetyckiego Konkursu Walentynkowego „Moja Walentynka”
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Prace konkursowe należy przesłać do dnia 4 lutego 2021 r. na e-mail: mok.zambrow@interia.pl z dopiskiem w tytule skrótu: „Moja Walentynka”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego 2021 roku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie: mokzambrow.pl

  W związku z zaistniałą sytuacją Organizator nie będzie: dostarczał/ wysyłał/ umożliwiał odbioru nagród uczestnikom. Należne nagrody zostaną przyznane, gdy tylko pozwoli na to ustabilizowana sytuacja. O terminie uroczystego rozdania nagród poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem na stronie MOK w Zambrowie

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci i młodzieży.
  • Promocja młodych talentów.
  • Stworzenie warunków do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szkół podstawowych(klasy: I-III , IV-VI i VII-VIII)
  • Kategoria młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 2 utwory poetyckie (każdy w 4 egzemplarzach- w przypadku prac nadsyłanych drogą pocztową).
  • Każdy egzemplarz należy opatrzyć godłem, tzn. pseudonimem. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarówno na każdym utworze jak i na kopercie zawierającej dane autora powinien się znajdować dopisek określający kategorię wiekową.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  • Nadesłane wiersze nie będą zwracane autorom.
  • Wiersze należy przesłać do dnia 4 lutego 2021 roku – decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Organizatora lub nadesłania na skrzynkę e-mailową. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  • Do zgłoszonych utworów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego regulaminu). Powyższe zgody muszą być podpisane własnoręcznie przez uczestnika, bądź opiekuna niepełnoletniego uczestnika i przesłane w formie scanu/zdjęcia na wskazany powyżej e- mail.
  • Oryginały podpisanych zgód należy dostarczyć do siedziby Organizatora po ustabilizowani się sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii, a najpóźniej w dniu uroczystego wręczenia nagród.
  • Utwory literackie nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora
  • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji utworów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
  • Każdy utwór musi być autorskim dziełem uczestnika konkursu. Nie dopuszcza się wykorzystywania cudzej twórczości, jako własnej.
  • RODO i Karta Zgłoszeń