MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

 • ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 10 lutego 2012 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 2a o godzinie 16.00.

 • CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci i młodzieży.
  • Popularyzacja twórczości.
  • Stworzenie warunków do publiczne j konfrontacji literackiej.
 • GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  I grupa -dzieci ze szkół podstawowych,

  II grupa - młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

 • ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 2 utwory poetyckie (każdy w 4 egzemplarzach).
  • Każdy egzemplarz należy opatrzyć godłem, tzn. pseudonimem. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarówno na każdym utworze jak i na kopercie zawierającej dane autora powinien się znajdować dopisek określający kategorię wiekową.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  • Nadesłane wiersze nie będą zwracane autorom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na własny koszt.
  • Wiersze należy przesłać do dnia 3 lutego 2012 roku – decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Wyniki Konkursu