MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

 • TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi dnia 11 lutego 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ul. Grunwaldzkiej 1.
 • CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej.
  • Popularyzacja twórczości.
  • Promocja utalentowanej młodzieży.
  • Stworzenie warunków do publiczne j konfrontacji literackiej.
 • ZASADY UCZESTNICTWA

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a nadesłane prace zostaną ocenione w poszczególnych grupach wiekowych:
  I grupa -dzieci ze szkół podstawowych,
  II grupa - młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
 • ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 2 utwory poetyckie (każdy w 4 egzemplarzach).
  • Prace należy przesłać do 29 stycznia 2010 roku - decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedzimy Organizatora. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  • Każdy utwór należy opatrzyć godłem tzn. pseudonimem. To samo godło powinno występowa ć na dołączonej,zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarówno na każdym utworze jak i na kopercie zawierającej dane autowa powinien się znajdować dopisek określający grupę wiekową, do której należy autor wierszy.
  • Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 5 uczestników.
  • Komisja konkursowa powołana prze z Organizatora oceni nadesłane prac e i zdecyduje o podziale nagród.
  • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w trakcie rozstrzygnięc i a konkursu.
  • Nadesłane maszynopisy nie bedą zwracane autorom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny lub instytucji delegującej.

Wyniki Konkursu

 • Komisja konkursowa w składzie:
  • Marta Konopka – przewodnicząca komisji,

  • Emilia Bilecka,

  • Joanna Kozłowska,

  • Bożena Poleszak,

 • po zapoznaniu się z utworami nadesłanymi przez 14 uczestników (w terminie do 22 stycznia 2010 roku) – Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody:
 • W kategorii szkół podstawowych ( 12 uczestników):
  • I miejsce Pseudonim „Frezja” - Wioleta Milewska (SP nr 3 w Zambrowie)
  • II miejsce Pseudonim „Garfield” - Inga Modzelewska (SP nr 4 w Zambrowie)
  • III miejsce Pseudonim „Bławatek” - Aleksandra Brokowska (SP nr 3 w Zambrowie)
  • Wyróżnienie Logo „Dwa serca” - Katarzyna Modzelewska (SP nr 5 w Zambrowie)
 • W kategorii szkół ponadpodstawowych ( 2 uczestników):
  • I miejsce Pseudonim „Stokrotka” - Ewa Biała (MG nr 1 w Zambrowie)