MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 15 lutego 2017 roku

  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 2a o godzinie 13:30

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci i młodzieży.
  • Promocja młodych talentów.
  • Stworzenie warunków do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nadesłane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szkół podstawowych.
  • Kategoria młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
 • V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs należy przesłać 2 utwory poetyckie (każdy w 4 egzemplarzach).
  • Każdy egzemplarz należy opatrzyć godłem, tzn. pseudonimem. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarówno na każdym utworze jak i na kopercie zawierającej dane autora powinien się znajdować dopisek określający kategorię wiekową.
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i zdecyduje o przydziale nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.
  • Nadesłane wiersze nie będą zwracane autorom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na własny koszt.
  • Wiersze należy przesłać do dnia 6 lutego 2017 roku – decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.