MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Nr sprawy MOK/ZP/01/11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 18-301 Zambrów ul. Grunwaldzka 1 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dodatkowego budynku Centrum Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2a." wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty :

OFERTA NR1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia szkół "CEZAS" sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

1. Przedmiot zamówienia – meble

oferta NR 1

Cena oferty: 233.035,80 brutto zł

2. Przedmiot zamówienia drobne elementy wyposażania

oferta NR 1

Cena oferty: 20.013,33 brutto zł

3. Przedmiot zamówienia – wykładziny

oferta NR 1

Cena oferty: 57.694,38 brutto zł

4. Przedmiot Zamówienia – rolety panele ścienne , firany, zasłony

oferta NR 1

Cena oferty: 76.235,40 brutto zł

5. Przedmiot zamówienia – Oświetlenie

oferta NR 1

Cena oferty: 15.252,00 brutto zł

6. Przedmiot zamówienia –odkurzacz

oferta NR 1

Cena oferty: 21.500,40 brutto zł

7. Przedmiot zamówienia – wyposażenie kuchni i baru

oferta NR 1

Cena oferty: 61.468,02 brutto zł

8. Przedmiot Zamówienia – elementy wystroju wnętrz

oferta NR 1

Cena oferty: 14.587,80 brutto zł

Zamawiający z wybranym wykonawcą, zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą.

Pouczenie

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony w chwili, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o który mowa wyżej. Wykonawca, który nie przystąpi do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Zambrów 14 listopad 2011r.