MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza do składania ofert na wynajem lokal dla Fili Bibliotecznej MOK w Zambrowie.

Treść Ogłoszenia

1. Informacje o lokalu :

1. oferowany lokal położony musi być w Zambrowie w odległości nie większej niż 100 m od Ulicy Aleja Wojska Polskiego .

2. oferowany lokal musi mieć powierzchnię od 60 do 120 metrów kwadratowych.

3. lokal musi być wyposażony w media tj. ogrzewanie, energię elektryczna, użytkownicy lokalu muszą mieć zapewniony dostęp do wyodrębnionej toalety, lokal musi mieć możliwość podłączenia telefonu do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A., w lokal musi być dostęp światła dziennego umożliwiający czytanie.

4. Wynajmujący musi zapewnić dostęp do lokalu osobom niepełnosprawnych.

5. lokal musi być dostępny dla nieoznaczonej liczby osób w godzinach od 9 do 19, przez okres 12 miesięcy od dnia 01.06.2013 r.

2. Cel postępowania :

Wybranie najkorzystniejszej oferty gwarantującej możliwość działania filii biblioteki MOK w Zambrowie.

3. Warunki udziału w konkursie

Konkurs jest konkursem nieograniczonym dla osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami lokalu spełniającego wymogi stawiane w ogłoszeniu.

4. Oferta i kryteria jej oceny :

1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie najpóźniej do dnia 30.04.2013r. do godz. 10.00 w siedzibie MOK w Zambrowie, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 A, z dopiskiem „oferta na wynajem nieruchomości”

2. Oferta powinna zawierać :

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot potwierdzone stosownym zaświadczeniem związanym z formą prawną prowadzonej działalności.

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowany czynsz brutto wraz z zaznaczeniem czy oferowany czynsz zawiera opłatę za media tj. energię elektryczną, ogrzewanie, wodę,

- oświadczenie oferenta zawierające zobowiązanie, że w przypadku wybrania jego oferty będzie on w stanie zapewnić dostęp do lokalu osobom niepełnosprawnym

- aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z właściwego dla lokalu rejestru, ( wypisu z rejestru gruntów lub odpis Księgi Wieczystej) potwierdzający prawo własności oferenta dla lokalu.

- podpis oferenta

3. Postępowanie ma na celu wybranie najkorzystniejszej oferty wg nw. kryteriów i ich procentowych wag:

- zaoferowana cena brutto wraz z przewidywanymi kosztami mediów : - 100 %

4. Konkurs wygra oferta, która uzyska największą sumę punktów, obliczonych wg poniższych zasad:

- dla kryterium zaoferowanej ceny, punkty zostaną obliczone wg wzoru :

(cena danej oferty : cena najwyższej oferty za metr kwadratowy ) x 100 x 1

5. Pozostałe informacje :

1. Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 30.04.2013r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny (licytacja) ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty

3. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

4. Organizator konkursu może odstąpić od zawarcia umowy najmu, jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MOK przy ul. Wyszyńskiego 2 A w Zambrowie, tel. (86) 271 27 99

6. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie MOK w Zambrowie i opublikowano na stronie internetowej MOK w Zambrowie oraz BIP.

Zambrów dnia 9 kwietnia 2013r.