MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

REGULAMIN KONKURSU „Gra o krzyżówkę”

Krzyzówka

   § 1
   Postanowienia ogólne

  • Organizatorami Konkursu „Gra o krzyżówkę” zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.
  • Zakup nagród finansowany jest ze środków Ośrodka.
  • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  • Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu zambrowskiego.
  • Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu.

   § 2
   Cele Konkursu

  • Celem Konkursu jest pszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na kulturę i sztukę, w tym, w szczególności szeroko rozumianego filmoznawstwa

   § 3
   Przedmiot Konkursu

  • Praca konkursowa polega na stworzeniu krzyżówki tematycznie dotyczącej wiedzy o filmie oraz historii kina
  • Wymagania dla krzyżówki:
   a) tematyka związana z przedmiotem konkursu (wyrazy, hasła i rozwiązanie),
   b) minimalna liczba wyrazów - 8,
   c) forma krzyżówki: klasyczna, panoramiczna, jolka, wykreślanka.

   § 4
   Uczestnicy Konkursu

  • Konkurs realizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
   a) kategoria I - uczniowie szkół podstawowych
   b) kategoria II - uczniowie szkół średnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia na dzień wysłania pracy konkursowej.
   c) kategoria III - osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia.
  • Jeden uczestnik może nadesłać tylko 1 krzyżówkę.

   § 5
   Nagrody

  • Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zastrzega sobie prawo do przyznania, poza nagrodami głównymi opisanymi w § 5 ust. 2, nagród specjalnych bądź wyróżnień.
  • Narody można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą tradycyjną /kurierem na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu do Konkursu, w terminie do 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

   § 6
   Warunki uczestnictwa w Konkursie

  • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem zawierającym imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz adres e-mail.
  • Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie w zakresie praw autorskich. W imieniu uczestników, załączniki podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.
  • Pracę konkursową tj. krzyżówkę z rozwiązaniem wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w następujący sposób:
   a) drogą pocztową, na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2A 18-300 Zambrów - prace zapisane na nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd, pendrive) wraz z papierową wersją załączników do Regulaminu,
   b) drogą elektroniczną na adres: mok.zambrow@interia.pl
   c) osobiście w siedzibie Organizatora (jak w przypadku drogi pocztowej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku do godziny 23:59 (decyduje data wpływu pracy konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami)
  • Pisemne zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

   § 7
   Ocena prac konkursowych

  • Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się dnia 2 lutego 2024 roku.
  • Oceny prac konkursowych dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, złożona z pracowników Ośrodka.
  • Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków w głosowaniu jawnym.
  • Kryteria oceny prac konkursowych w skali od 1 do 10:
   a) zgodność z celami Konkursu,
   b) pomysłowość,
   c) estetyka,
   d) oryginalność,
   e) stopień trudności.
  • Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne, bez możliwości odwołania.
  • O wynikach Konkursu wszyscy laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
  • Prace złożone bez wymaganych załączników lub niepodpisane nie będą podlegały ocenie.
  • Dane uczestników Konkursu: imię, wiek i miejscowość zamieszkania autora pracy będą upubliczniane na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

  RODO i ZGODY