MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK
RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, Zambrów dnia 30.06.2022 r. RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, Zambrów dnia 30.06.2022 r.

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO
„RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie z okazji obchodów 25. Dni Zambrowa

 • ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • OPATRON HONOROWY

  Burmistrz Miasta Zambrów

 • CELE KONKURSU

  • Popularyzacja sztuki rzeźbiarskiej.
  • Wzbogacenie przestrzeni publicznej poprzez sztukę.
  • Promocja Zambrowa.
  • Uświetnienie obchodów 25. Dni Zambrowa.
 • UCZESTNICY KONKURSU

  Konkurs adresowany jest do doświadczonych profesjonalistów posługujących się rzeźbiarskimi środkami wyrazu.
 • TEMAT I ZASADY OGÓLNE

  • Tematem Konkursu ma być rzeźba nawiązująca do natury i wpisująca się w przestrzeń publiczną na terenach rekreacyjnych nad zalewem miejskim w Zambrowie.
  • Rzeźba ma być wykonana z kamienia, metalu lub ich połączenia.
 • ETAPY KONKURSU

  • ETAP I – ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  • 1. Wymagane dokumenty:
  • a) karta zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami (należy pobrać je ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie: www.mokzambrow.pl),
  • b) portfolio zawierające opis oraz dokumentację fotograficzną dotychczasowej działalności rzeźbiarskiej (fotografie minimum 5 zrealizowanych obiektów przestrzennych). W przypadku zgłoszenia e-mailowego fotografie prac należy przesłać drogą elektroniczną, zaś w przypadku zgłoszenia drogą listowną należy dostarczyć je na płycie CD,
  • c) wizualizacja proponowanego projektu rzeźby umieszczonego w przynajmniej 1 z 3 określonych przez Organizatora miejscach w przestrzeni publicznej (fotografie miejsc wybranych przez Organizatora do ekspozycji rzeźb należy pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie: www.mokzambrow.pl),
  • d) szczegółowy kosztorys zawierający ceny materiałów niezbędnych do wykonania rzeźby oraz koszty transportu rzeźby lub jej elementów.
  • 2. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, portfolio, kosztorysem oraz projektem rzeźby należy przesłać na:
  • a) e-mail: mok.zambrow@interia.pl w tytule wiadomości wpisując „Rzeźba w przestrzeni publicznej - imię i nazwisko artysty”,
  • b) adres Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, 18-200 Zambrów, woj. podlaskie z dopiskiem „Rzeźba w przestrzeni publicznej”.
  • 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2022 roku (decyduje data wpłynięcia do siedziby Organizatora).
  • ETAP II – WYBÓR PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI

  • 1. Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane zgłoszenia wybierając maksymalnie 3 projekty, które zostaną zrealizowane w przestrzeni publicznej.
  • 2. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15 lipca 2022 roku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie: www.mokzambrow.pl. Wybrani artyści zostaną też poinformowani drogą e-mailową.
  • ETAP III – REALIZACJA PROJEKTÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  • 1. Podpisanie umów na realizację rzeźb zgodnych z przedstawionymi projektami.
  • 2.Realizacja rzeźb w przestrzeni publicznej odbędzie się w terminie od 25 do 31 sierpnia 2022 roku niezależnie od warunków pogodowych.
  • 3. Po zakończeniu realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej, Jury powołane przez Organizatora dokona oceny powstałych dzieł rzeźbiarskich przyznając maksymalnie trzy nagrody pieniężne:
   - I miejsce 10 000 zł,
   - II miejsce 7 000 zł,
   - III miejsce 3 000 zł.
 • INFORMACJE DODATKOWE

  • Organizator na czas realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej zapewnia artystom:
   a) pełne wyżywienie,
   b) nocleg (bez standardu hotelowego) na terenie Zambrowa.
  • Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami i wszelkim własnym niezbędnym sprzętem.
  • Organizator zapewnia zwrot kosztów użytych materiałów wg. wcześniej ustalonego kosztorysu.
  • Organizator zapewnia zwrot kosztów transportu rzeźby lub jej elementów wg. wcześniej ustalonego kosztorysu.
  • Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu artystów.
  • Uczestnicy Konkursu nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
  • Wszystkie prace rzeźbiarskie powstałe w ramach Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
  • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie wszelkich praw autorskich do projektu oraz wykonanej przez siebie rzeźby na rzecz Organizatora, na czas nieokreślony, na wszystkich polach eksploatacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania rzeźb zgodnie ze swoją wolą.
  • Każdy autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku wykonanej przez siebie rzeźby w swoim portfolio oraz innych materiałach promujących jego twórczość.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Organizatora na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Zmiany Regulaminu będą następowały z poszanowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu.
  • Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, który jest wiążącym dokumentem, określającym zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.
 • INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

  Szczegółowych informacji udziela: Sylwia Korpalska pod numerem telefonu 86/ 271 27 99 w. 16
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZDJĘCIA MIEJSC USYTUOWANIA

 • Załączniki Nr1 : Karta Zgłoszenia, lista dotychczasowych realizacji, lista projektów, RODO, ZGODA NA UTRWALENIE WIZERUNKU - POBIERZ

 • Załączniki Nr1: Szczegółowe zdjęcia miejsc - POBIERZ

 • RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, Zambrów dnia 30.06.2022 r.