MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O DIAMENTOWE PIÓRO"

I. ORGANIZATOR Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

II. TERMIN I MIEJSCE

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 12 maja 2021 r. na e-mail: mok.zambrow@interia.pl z dopiskiem w tytule skrótu: „Diamentowe Pióro” lub dostarczyć na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 maja 2021 roku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Jeśli zostaną zniesione ograniczenia działalności instytucji kultury, zgodnie z zaplanowanym terminem, tj. 19 maja br. odbędzie się uroczyste rozdanie nagród w siedzibie MOK w Zambrowie.

III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości literackiej.

IV. UCZESTNICY KONKURSU I KATEGORIE

 • Konkurs adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych oraz do osób dorosłych.
 • W Konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych.
 • Nadesłane utwory literackie ocenione zostaną w trzech kategoriach:
  • a) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
  • b) wiersz o tematyce dowolnej – kategoria osób dorosłych,
  • c) debiut literacki.

V. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Na konkurs należy przesłać 3 egzemplarze od 3 do 5 nigdzie dotąd niepublikowanych utworów literackich.
 • Utwory należy opatrzyć pseudonimem artystycznym oraz dopiskiem określającym kategorię, w której mają być one ocenione. Dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora, dokładny adres, numer telefonu, wiek oraz ewentualne dane o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.
 • Prace konkursowe należy przesłać do dnia 12 maja 2021 r. na e-mail: mok.zambrow@interia.pl z dopiskiem w tytule skrótu: „Diamentowe Pióro” lub dostarczyć do siedzimy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
 • Do zgłoszonych utworów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego regulaminu). Powyższe zgody muszą być podpisane własnoręcznie przez uczestnika, bądź opiekuna niepełnoletniego uczestnika i przesłane w formie scanu/zdjęcia na wskazany powyżej e- mail.
 • W przypadku zgłoszeń elektronicznych oryginały podpisanych zgód należy dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej w dniu uroczystego wręczenia nagród.
 • Utwory literackie nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji utworów nadesłanych na konkurs (w internecie, prasie i innych mediach).
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 5 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu.
 • O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

KARTA ZGŁOSZENIOWA I RODO

KARTA ZGŁOSZENIOWA, RODO - do pobrania