MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

REGULAMIN

MUZYCZNE HORYZONTY

FESTIWAL MUZYKI NIEZALEŻNEJ

FESTIWAL SCENICZNYCH DEBIUTÓW

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

  ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów, tel.: 862712799

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  26.10.2013 r.- Festiwal Muzyki Niezależnej, godz.: 16:00

  27.10.2013 r.- Festiwal Scenicznych Debiutów, godz.: 17:00

  GALERIA LABIRYNT Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

 • III. CEL IMPREZY

  1. Promocja twórców muzyki niezależnej( Festiwal Muzyki Niezależnej)

  2. Prezentacja twórców wykonujących różne gatunki muzyczne( Sceniczne Debiuty)

  3. Zainteresowanie nowymi trendami muzycznymi

 • IV. UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA

  MUZYCZNE HORYZONTY to impreza o dualnej formie prezentacji

  1. FESTIWAL MUZYKI NIEZALEŻNEJ - forma zamknięta

  2. FESTIWAL SCENICZNYCH DEBIUTÓW - forma otwarta

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników Festiwalu Muzyki Niezależnej oraz Festiwalu Scenicznych Debiutów

  4. Do Festiwalu Scenicznych Debiutów mogą zgłosić się osoby (twórcy, soliści, zespoły), które:

  • inspirowane są muzyką( dowolny gatunek muzyczny) BRAK PODZIAŁU NA KATEGORIE WIEKOWE

  • poprawnie wypełnią kartę zgłoszeń i dostarczą ją do siedziby Organizatora w wyznaczonym terminie

  • dostarczą wersję demonstracyjną wykonywanych utworów lub zamieszczą link do strony internetowej, gdzie zamieszczone są ich dokonania artystyczne

  5. Każdy uczestnik FESTIWALU SCENICZNYCH DEBIUTÓW prezentuje utwory o łącznym czasie do 40 minut

  6. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 11 października 2013 roku ( karta zgłoszenia stanowi integralną część Regulaminu)

  7. Uczestnicy docierają na miejsce Festiwalu na własny koszt

  8. Organizator nie odpowiada za zapewnienie zakwaterowania uczestników Festiwalu

  9. Uczestnicy Festiwalu są zobligowani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, a ponadto do przestrzegania postanowień Organizatora

  10. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator

 • V. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

  Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie podczas trwania Festiwalu. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym imprezy.

 • VI. BEZPIECZEŃSTWO

  Zabrania się: wnoszenia na teren imprezy: zwierząt, napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, butelek, fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych, wchodzenia i przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania napoi alkoholowych wniesionych na teren imprezy, rzucania wszelkimi przedmiotami, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Organizatora, niszczenia mienia na terenie imprezy, prezentowania utworów zawierających hasła, których treści są wulgarne, obraźliwe, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji

  Dbając o bezpieczeństwo publiczności i uczestników Festiwalu Organizator zapewnia odpowiednią ilość pracowników służby porządkowej

 • VII. KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE

MARTA KONOPKA