MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

HARMONOGRAM NA DZIEŃ 1.10.2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 w Zambrowie

PONIEDZIAŁEK - godzina 15:30

PIĽTEK - godzina 15:30

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Zambrowie

WTOREK - godzina 15:30

CZWARTEK - godzina 15:30

Zapisy bezpoœrednio u instruktora na zajęciach