MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnicie konkursu oraz wrczenie nagrd nastpi dnia 14 lutego 2018 roku

  w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyskiego 2a o godzinie 13:30

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wraliwoci poetyckiej dzieci i modziey.
  • Promocja modych talentw.
  • Stworzenie warunkw do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mog wzi udzia uczniowie szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych. Nadesane prace zostan ocenione w dwch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szk podstawowych.
  • Kategoria modziey ze szk ponadpodstawowych.
 • V. ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs naley przesa 2 utwory poetyckie (kady w 4 egzemplarzach).
  • Kady egzemplarz naley opatrzy godem, tzn. pseudonimem. To samo godo powinno by umieszczone na zaklejonej kopercie zawierajcej kartk z imieniem, nazwiskiem, dokadnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarwno na kadym utworze jak i na kopercie zawierajcej dane autora powinien si znajdowa dopisek okrelajcy kategori wiekow.
  • Komisja konkursowa powoana przez Organizatora oceni nadesane prace i zdecyduje o przydziale nagrd.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesanych utworw.
  • Nadesane wiersze nie bd zwracane autorom.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na wasny koszt.
  • Wiersze naley przesa do dnia 5 lutego 2018 roku decyduje data dostarczenia zgoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesane po terminie nie zostan dopuszczone do konkursu.