MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

 • TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnicie konkursu oraz przyznanie nagrd nastpi dnia 11 lutego 2010 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ul. Grunwaldzkiej 1.
 • CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wraliwoci poetyckiej.
  • Popularyzacja twrczoci.
  • Promocja utalentowanej modziey.
  • Stworzenie warunkw do publiczne j konfrontacji literackiej.
 • ZASADY UCZESTNICTWA

  W konkursie mog wzi udzia uczniowie ze szk podstawowych i ponadpodstawowych, a nadesane prace zostan ocenione w poszczeglnych grupach wiekowych:
  I grupa -dzieci ze szk podstawowych,
  II grupa - modzie ze szk ponadpodstawowych.
 • ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs naley przesa 2 utwory poetyckie (kady w 4 egzemplarzach).
  • Prace naley przesa do 29 stycznia 2010 roku - decyduje data dostarczenia zgoszenia do siedzimy Organizatora. Utwory nadesane po terminie nie zostan dopuszczone do konkursu.
  • Kady utwr naley opatrzy godem tzn. pseudonimem. To samo godo powinno wystpowa na doczonej,zaklejonej kopercie zawierajcej kartk z imieniem, nazwiskiem, dokadnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarwno na kadym utworze jak i na kopercie zawierajcej dane autowa powinien si znajdowa dopisek okrelajcy grup wiekow, do ktrej naley autor wierszy.
  • Jedna placwka moe zgosi maksymalnie 5 uczestnikw.
  • Komisja konkursowa powoana prze z Organizatora oceni nadesane prac e i zdecyduje o podziale nagrd.
  • Prace nagrodzone i wyrnione zostan opublikowane w trakcie rozstrzygnic i a konkursu.
  • Nadesane maszynopisy nie bed zwracane autorom.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny lub instytucji delegujcej.

Wyniki Konkursu

 • Komisja konkursowa w skadzie:
  • Marta Konopka przewodniczca komisji,

  • Emilia Bilecka,

  • Joanna Kozowska,

  • Boena Poleszak,

 • po zapoznaniu si z utworami nadesanymi przez 14 uczestnikw (w terminie do 22 stycznia 2010 roku) Komisja konkursowa postanowia przyzna nagrody:
 • W kategorii szk podstawowych ( 12 uczestnikw):
  • I miejsce Pseudonim Frezja - Wioleta Milewska (SP nr 3 w Zambrowie)
  • II miejsce Pseudonim Garfield - Inga Modzelewska (SP nr 4 w Zambrowie)
  • III miejsce Pseudonim Bawatek - Aleksandra Brokowska (SP nr 3 w Zambrowie)
  • Wyrnienie Logo Dwa serca - Katarzyna Modzelewska (SP nr 5 w Zambrowie)
 • W kategorii szk ponadpodstawowych ( 2 uczestnikw):
  • I miejsce Pseudonim Stokrotka - Ewa Biaa (MG nr 1 w Zambrowie)