MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

REGULAMIN KONKURSU NA

PRACĘ PLASTYCZNĄ INSPIROWANĄ OKRESEM IZOLACJI SPOŁECZNEJ SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ COVID-19

organizowanego przez MOK w Zambrowie

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

KOORDYNATOR

Sylwia Korpalska
e-mail: sylwia.korpalska@mokzambrow.pl
tel. 86/271 27 99 w. 16

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

inspektor@mokzambrow.pl
tel. 86 / 271 27 99 w. 15

CELE KONKURSU

 • Aktywizacja polskiego środowiska twórczego w trudnym okresie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19
 • Inspirowanie Polaków oraz osób mieszkających na terenie Polski do twórczych działań oraz zaproszenie ich do prezentacji projektów artystycznych w przestrzeni wirtualnej galerii #tworzymy wirtualną galerię polskiego designu okresu COVID-19

ZAŁOŻENIA I WARUNKI KONKURSU:

 • Uczestnikami konkursu mogą być mieszkające na terenie Polski osoby dorosłe oraz młodzież od 15 roku życia. Uczestnicy Konkursu zostaną ocenieni w trzech kategoriach wiekowych:
  a) 15-19 lat,
  b) 20-25 lat,
  c) osoby dorosłe powyżej 25 roku życia.
 • Prace zgłoszone do Konkursu mogą być wykonane w dowolnej technice artystycznej: malarstwo, rysunek, collage, batik, tkanina artystyczna, aplikacja, rzeźba, fotografia oraz inne techniki własne.
 • Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs dwie prace (nie dotyczy dyptyków, tryptyków, cykli, które traktowane będą jako jedna praca) inspirowane aktualną sytuacją izolacji społecznej spowodowanej przez COVID-19.
 • Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie zobowiązane są do dnia 4 maja 2020 roku przesyłać na adres e-mailowy sylwia.korpalska@mokzambrow.pl wpisując w tytule listu „KONKURS”, następujące dokumenty zgłoszeniowe:
  a) wypełnione karty zgłoszenia w skład których wchodzą:
  - formularz z danymi osobowymi,
  - formularz/e z opisem prac/y,
  - oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz przedstawionej/ych na nich prac/y,
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  Ich nadesłanie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia.
  b) dobrej jakości kolorowe fotografie prac:
  - w układzie poziomym,
  - o rozmiarze minimalnym 800x600 pixeli,
  - o rozdzielczości od 150 do 300 dpi,
  - zapisane w formacie jpg,
  - maksymalnie 3 zdjęcia obrazujące jedną pracę (lub zestaw prac),
  - rozmiar zestawu 3 zdjęć obrazujących jedną pracę (lub zestaw prac) nie może przekroczyć 10MB.
 • Miejscem prezentacji nadesłanych zdjęć będzie wirtualna galeria #tworzymy wirtualną galerię polskiego designu okresu COVID-19
 • Prace zgłoszone do Konkursu oceni Jury powołane przez Organizatora.
 • Werdykt Jury ogłoszony zostanie dnia 12 maja 2020 roku na stronie internetowej Organizatora www.mokzambrow.pl Dodatkowo laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad Jury.
 • Zwycięzcy przyznane im nagrody odbiorą osobiście lub otrzymają je listownie po opanowaniu pandemii COVID-19.
 • Uczestnicy Konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z nadesłanych fotografii przedstawiających prace na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
  b) użyczenie (na potrzeby np. mediów),
  c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
  d) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
  e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
  f) w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu.
 • Przesłanie karty zgłoszenia przez Uczestnika jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa plus RODOkarta zgłoszeniowa i rodo

Karta zgłoszeniowa plus RODO - DOC