MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POCZTÓWKA Z WAKACJI

 • I. ORGANIZATOR

  Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

 • Dane teleadresowe: ul. Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów
  Telefon: 86 271 27 99
  email: mok.zambrow@interia.pl
  https://www.facebook.com/mokzambrow
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 27.09.2023 r., godz.: 12:00
 • II. CEL KONKURSU

  • Rozwijanie kreatywności Uczestników
  • Dzielenie się wrażeniami, przygodami i pięknem wakacji uwiecznionymi na fotografii
  • Popularyzacja pasji i sztuki fotografii
  • Stworzenie Wirtualnej Galerii „POCZTÓWKI Z WAKACJI”
  • Organizacja wystawy pokonkursowej
 • UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
  • Kategorie:
   • a) Uczniowie szkół podstawowych
    - uczniowie klas I-III
    - uczniowie klas IV-VI
    - uczniowie klas VII-VIII
   • b) Uczniowie szkół ponadpodstawowych
   • c) Osoby dorosłe
  • Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę Uczestników
  • Każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia na konkurs 2 fotografii.
  • Przedmiotem konkursu są fotografie obrazujące wspomnienia wakacyjne, ciekawe miejsca, naturę, krajobraz z okresu wakacji itp. ( bez wizerunku osoby/osób).
  • Fotografie należy przesłać na e-maila Organizatora w dobrej jakości o rozmiarze minimalnym 800x600 pixeli oraz o rozdzielczości od 150 do 300 dpi.
  • Do siedziby Organizatora można również dostarczyć oryginalne wydruki zdjęć dobrej jakości ( fotografie wywołane w zakładzie fotograficznym) lub za pomocą aparatu do zdjęć natychmiastowych, bądź też jako wydruk dobrej jakości na papierze fotograficznym. Należy jednak pamiętać, że jednocześnie wymogiem koniecznym jest przesłanie zdjęć drogą elektroniczną.
  • Fotografie oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 • TERMINY I MIEJSCE

  • Zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną na e-mail Organizatora: mok.zambrow@interia.pl z dopiskiem „pocztówka z wakacji” do dnia 20 .09. 2023 r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MOK w Zambrowie: www.mokzambrow.pl w dniu 27. 09. 2023 r.
  • Uroczyste rozdanie nagród nastąpi również dnia 27. 09. 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
 • RODO I ZGODY

  • Uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, na korzystanie z nadesłanych fotografii przedstawiających prace na następujących polach eksploatacji:
   a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
   b) użyczenie (na potrzeby np. mediów),
   c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
   d) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
   e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
   f) w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu.
  • Przesłanie karty zgłoszenia przez Uczestnika jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu
  • Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie oraz zgoda na utrwalanie wizerunku dziecka stanowią załącznik do regulaminu
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA, RODO, REGULAMIN - do pobrania