MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ”TA, CO NIE ZGINĘŁA”

 • ORGANIZATOR

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
   18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
   tel. 86/ 271 27 99, www.mokzambrow.pl
  • Inspektor danych osobowych:
   email: inspektor@mokzambrow.pl, tel. 86/ 271 27 99 w. 15
 • CELE KONKURSU:

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  • Popularyzacja piosenki i pieśni patriotycznej.
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja lokalnych artystów.
  • Zaproszenie laureatów festiwalu do współpracy podczas organizacji koncertu "Ta, co nie zginęła"
 • ZAŁOŻENIA I WARUNKI KONKURSU:

  • Termin i miejsce: 03.11.2021 r, godz. 10:00, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych.
  • Uczestnicy mogą wystąpić jako soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry.
  • Każdy uczestnik przygotowuje do występów tylko jeden utwór muzyczny ( pieśń lub piosenkę patriotyczną).
  • Karty zgłoszeń oraz podpisane zgody należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 27 października 2021 r.
 • OCENA I NAGRODY

  • Komisja konkursowa oceni:
   a) dobór repertuaru
   b) muzykalność
   c) ogólny wyraz artystyczny
  • Komisja konkursowa oceni wykonawców wg podziału na grupy wiekowe:
   • I grupa - uczniowie ze szkół podstawowych ( soliści i zespoły-podział na klasy: I-III, IV-VI oraz VII-VIII)
   • II grupa - uczniowie ze szkół średnich ( soliści i zespoły)
   • III grupa - osoby dorosłe
   • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, walory wokalne oraz ogólny efekt sceniczny i artystyczny.
   • Nagrody i wyróżnienia komisja przyzna zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w regulaminie.
   • Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
   • Nagroda główna - GRAND PRIX.
   • Laureaci Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ta, co nie zginęła” uświetnią swoim występem koncert patriotyczny „Ta, co nie zginęła”, który odbędzie się 11 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  • Uczestnicy wraz z opiekunami docierają na miejsce Festiwalu na koszt własny lub instytucji delegującej.
  • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MOK w Zambrowie.
  • Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie:
   a) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia
   b) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione oświadczenie o posiadaniu praw autorskich (w przypadku utworu własnej kompozycji)
  • Przesłanie niekompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wyklucza uczestnika/ów z konkursu.
  • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z nagrań występu w czasie konkursu na następujących polach eksploatacji:
   a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
   b) użyczenie (na potrzeby np. mediów),
   c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
   d) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
   e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
   f) w celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
  • Przesłanie karty zgłoszenia przez uczestnika/ów jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODA