MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ”TA, CO NIE ZGINĘŁA”

Wyniki Konkursu

 • ORGANIZATOR

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
   18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
   tel. 86/ 271 27 99, www.mokzambrow.pl
  • Koordynator konkursu – Stanisław Młyński
   e-mail: studio@mokzambrow.pl
  • Realizacja: Katarzyna Kulesza
   email: mok.zambrow@interia.pl
  • Inspektor danych osobowych:
   email: inspektor@mokzambrow.pl, tel. 86/ 271 27 99 w. 15
 • CELE KONKURSU:

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z powiatu zambrowskiego.
  • Popularyzacja piosenki i pieśni patriotycznej.
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja lokalnych artystów.
  • Zaproszenie laureatów festiwalu do współpracy podczas organizacji koncertu "Ta, co nie zginęła"
 • ZAŁOŻENIA I WARUNKI KONKURSU:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych. Uczestnicy mogą wystąpić jako soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry.
  • Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedno nagranie, cover lub utwór własnego autorstwa.
  • Nagranie konkursowe typu cover musi być w jednej z form transkrypcji:
   1. a) śpiewu bez podkładu muzycznego lub akompaniamentu przy pomocy instrumentów
   2. b) śpiewu do oryginalnego podkładu muzycznego
   3. c) śpiewu z akompaniamentem przy pomocy instrumentów zachowując oryginalny charakter utworu
  • Nagranie musi spełniać następujące warunki formalne oraz techniczne:
   1. a) w przypadku nagrania własnej twórczości:
    • potwierdzenie posiadania praw autorskich do nadesłanego utworu w formie załączonego do zgłoszenia oświadczenia
    • nagranie nie może być remiksem
    • nagranie nie może zapożyczać tekstu, melodii bądź w sampli w stopniu kwalifikującym je jako plagiat
   2. b) w przypadku nagrania wykorzystującego czyjąś twórczość (utwór typu cover):
    • piosenka musi być dokładnym odtworzeniem oryginalnej wersji utworu
    • piosenka nie może nosić znamion modyfikacji warstwy muzycznej, tzn. zabrania się modyfikacji melodii, tekstu, zmiany aranżu oraz innych zmian mogących zostać uznanych za prawne naruszenie,
    • piosenka musi być zaśpiewana w oryginalnej wersji językowej
   3. c) plik audio musi być w formacie MP3
   4. d) nagranie nie może być w żadnym z formatów wideo takich jak: mov, avi, mpg, mpeg itp
   5. e) nazwa pliku audio musi zawierać:
    • w przypadku solistów: tytuł piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika
    • w przypadku duetów: tytuł piosenki oraz imiona i nazwiska uczestników
    • w przypadku zespołów: tytuł piosenki oraz nazwę zespołu lub imię i nazwisko opiekuna zespołu
   6. f) nagrane treści nie mogą być obraźliwe, nie mogą w nich występować słowa niecenzuralne, nie mogą przejawiać jakiejkolwiek formy agresji, nie mogą propagować zachowań i postaw ksenofobicznych lub rasistowskich
   7. g) w przypadku nagrań osób poniżej 18 roku życia odpowiedzialność za przesłane treści audio ponosi opiekun prawny
   8. h) w przypadku, gdy nadesłane pliki nie spełnią wymagań punktu 4 podpunktu f, nadesłane materiały zostaną zniszczone
  • Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie zobowiązane są do dnia 23 listopada 2020 roku przesyłać na adres e-mailowy: studio@mokzambrow.pl wpisując w tytule listu KONKURS, następujące dokumenty zgłoszeniowe:
   1. a) wypełnione karty zgłoszenia w skład których wchodzą:
    • formularz z danymi osobowymi,
    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
    • zgoda na utrwalanie wizerunku
    • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich w przypadku utworu własnego autorstwa
   2. b) nagranie audio w formacie MP3 o jakości pozwalającej zrozumieć śpiew
  • Dokumentację wraz z nagraniem należy wysłać w następujący sposób:
   1. a) w przypadku solistów pełnoletnich uczestnik wysyła samodzielnie
   2. b) w przypadku solistów niepełnoletnich materiały wysyła opiekun prawny
   3. c) w przypadku duetów i zespołów materiały zgłoszeniowe wysyła pełnoletni opiekun wykonawców bądź pełnoletni członek zespołu
  • Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie:
   1. a) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia
   2. b) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione oświadczenie o posiadaniu praw autorskich (w przypadku utworu własnej kompozycji)
   3. c) nagranie audio w formacie mp3 o jakości pozwalającej zrozumieć śpiew
   4. Przesłanie niekompletnej dokumentacji zgłoszeniowej bądź utworu niespełniającego warunków formalnych zawartych w regulaminie wyklucza uczestnika/ów z konkursu.
  • Miejscem prezentacji nadesłanych utworów będzie wirtualna galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
   1. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury powołane przez Organizatora. Komisja konkursowa oceni:
   2. a) dobór repertuaru
   3. b) muzykalność
   4. c) ogólny wyraz artystyczny
   5. Jury oceni wykonawców wg podziału na grupy wiekowe:
    • I grupa - uczniowie ze szkół podstawowych ( soliści i zespoły-podział na klasy: I-III, IV-VI oraz VII-VIII)
    • II grupa - uczniowie ze szkół średnich ( soliści i zespoły)
    • III grupa - osoby dorosłe
   6. Poza werdyktem komisji konkursowej zostanie przyznana również nagroda publiczności.
   7. Na stronie facebookowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie https://www.facebook.com/mokzambrow dnia 27 listopada 2020 r. zostaną udostępnione nadesłane nagrania. Nagranie z największą ilością polubień na facebooku ("lubię to", "super" i "trzymaj się") otrzyma nagrodę publiczności. Głosowanie odbywa się tylko za pomocą strony facebook MOK w Zambrowie. Za koniec głosowania Organizator przyjmuje datę 30 listopada 2020 r. o godzinie 8:30.
  • Werdykt Jury ogłoszony zostanie dnia 30 listopada 2020 roku na stronie internetowej Organizatora www.mokzambrow.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo po zakończeniu obrad Jury.
  • Zwycięzcy przyznane im nagrody odbiorą osobiście lub otrzymają je listownie po opanowaniu pandemii COVID-19. Dodatkowo Laureaci Festiwalu uświetnią swoim występem koncert patriotyczny " Ta, co nie zginęła" z okazji Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2021 roku. W przypadku braku możliwości realizacji koncertu na żywo, a także w sytuacji, jeśli koncert będzie realizowany on-line, a laureat/ laureatka nie będzie mógł/ mogła uczestniczyć w nagraniach, wykorzystane zostanie nagranie konkursowe.
  • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z nadesłanych nagrań przedstawiających prace na następujących polach eksploatacji:
   1. a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
   2. b) użyczenie (na potrzeby np. mediów),
   3. c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
   4. d) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
   5. e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
   6. f) w celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji nagrań w wirtualnej galerii w sytuacjach związanych z prawami autorskimi oraz innymi, które mogą naruszać w negatywny sposób wizerunek Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
  • Przesłanie karty zgłoszenia przez uczestnika/ów jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODA