MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI SERDECZNEJ
"LOVE ME"

WYNIKI KONKURSU

 • I. ORGANIZATOR

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99
  • Koordynator konkursu – Stanisław Młyński e-mail: studio@mokzambrow.pl
  • Realizacja: Katarzyna Kulesza email: mok.zambrow@interia.pl
  • . Inspektor danych osobowych: email: inspektor@mokzambrow.pl, tel. 86/ 271 27 99 w. 15
 • CELE KONKURSU:

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • Popularyzacja muzyki o tematyce przyjaźni, miłości, uprzejmości, wzajemnej serdeczności i tolerancji
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja lokalnych artystów.
 • ZAŁOŻENIA I WARUNKI KONKURSU:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych. Uczestnicy mogą wystąpić jako soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry.
  • Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedno nagranie - cover lub utwór własnego autorstwa.
  • Nagranie konkursowe typu cover musi być w jednej z form transkrypcji:
   • a) śpiewu bez podkładu muzycznego lub akompaniamentu przy pomocy instrumentów
   • b) śpiewu do oryginalnego podkładu muzycznego
   • c) śpiewu z akompaniamentem przy pomocy instrumentów zachowując oryginalny charakter utworu
  • Nagranie musi spełniać następujące warunki formalne oraz techniczne:
   • a)w przypadku nagrania własnej twórczości:
    • potwierdzenie posiadania praw autorskich do nadesłanego utworu w formie załączonego do zgłoszenia oświadczenia
    • nagranie nie może być remiksem
    • nagranie nie może zapożyczać tekstu, melodii bądź w sampli w stopniu kwalifikującym je jako plagiat
   • b) w przypadku nagrania wykorzystującego czyjąś twórczość (utwór typu cover):
    • piosenka musi być dokładnym odtworzeniem oryginalnej wersji utworu
    • piosenka nie może nosić znamion modyfikacji warstwy muzycznej, tzn. zabrania się modyfikacji melodii, tekstu, zmiany aranżu oraz innych zmian mogących zostać uznanych za prawne naruszenie,
    • piosenka musi być zaśpiewana w oryginalnej wersji językowej
   • c) plik audio musi być w formacie MP3
   • d) nagranie nie może być w żadnym z formatów wideo takich jak: mov, avi, mpg, mp4 itp
   • e) nazwa pliku audio musi zawierać:
    • w przypadku solistów: tytuł piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika
    • w przypadku duetów: tytuł piosenki oraz imiona i nazwiska uczestników
    • w przypadku zespołów: tytuł piosenki oraz nazwę zespołu lub imię i nazwisko opiekuna zespołu
   • f) nagrane treści nie mogą być obraźliwe, nie mogą w nich występować słowa niecenzuralne, nie mogą przejawiać jakiejkolwiek formy agresji, nie mogą propagować zachowań i postaw ksenofobicznych lub rasistowskich
   • g) w przypadku nagrań osób poniżej 18 roku życia odpowiedzialność za przesłane treści audio ponosi opiekun prawny
   • h) w przypadku, gdy nadesłane pliki nie spełnią wymagań punktu 4 podpunktu f, nadesłane materiały zostaną zniszczone
  • Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie zobowiązane są do dnia 5 lutego 2021 roku przesyłać na adres e-mailowy: studio@mokzambrow.pl wpisując w tytule listu LOVE ME, następujące dokumenty zgłoszeniowe:
   a) wypełnione karty zgłoszenia w skład których wchodzą:
   • formularz z danymi osobowymi,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   • zgoda na utrwalanie wizerunku
   • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich w przypadku utworu własnego autorstwa
   b) nagranie audio w formacie MP3 o jakości pozwalającej zrozumieć śpiew
  • Dokumentację wraz z nagraniem należy wysłać w następujący sposób:
   a) w przypadku solistów pełnoletnich uczestnik wysyła samodzielnie
   b) w przypadku solistów niepełnoletnich materiały wysyła opiekun prawny
   c) w przypadku duetów i zespołów materiały zgłoszeniowe wysyła pełnoletni opiekun wykonawców bądź pełnoletni członek zespołu
  • Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie:
   a) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia
   b) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione oświadczenie o posiadaniu praw autorskich (w przypadku utworu własnej kompozycji)
   c) nagranie audio w formacie mp3 o jakości pozwalającej zrozumieć śpiew
   Przesłanie niekompletnej dokumentacji zgłoszeniowej bądź utworu niespełniającego warunków formalnych zawartych w regulaminie wyklucza uczestnika/ów z konkursu.
  • Prace zgłoszone do konkursu oceni jury powołane przez Organizatora. Komisja konkursowa oceni:
   a) dobór repertuaru
   b) muzykalność
   c) ogólny wyraz artystyczny
   Jury oceni wykonawców wg podziału na grupy wiekowe:
   • I grupa - uczniowie ze szkół podstawowych ( soliści i zespoły-podział na klasy: I-III, IV-VI oraz VII-VIII)
   • II grupa - uczniowie ze szkół średnich ( soliści i zespoły)
   • III grupa - osoby dorosłe
   W przypadku zespołów o bardzo zróżnicowanym wieku, wiek najstarszego uczestnika decyduje o sklasyfikowaniu do określonej grupy.
   Poza werdyktem komisji konkursowej zostanie przyznana również nagroda publiczności.
   Na stronie facebookowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie https://www.facebook.com/mokzambrow/ dnia 12 lutego 2021 r. zostaną udostępnione nadesłane nagrania. Nagranie z największą ilością polubień na facebooku ("lubię to", "super" i "trzymaj się") otrzyma nagrodę publiczności. Głosowanie odbywa się tylko za pomocą strony facebook MOK w Zambrowie. Za koniec głosowania Organizator przyjmuje datę 15 lutego 2021 r. o godzinie 8:30.
  • Werdykt Jury ogłoszony zostanie dnia 15 lutego 2021 roku na stronie internetowej Organizatora www.mokzambrow.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo po zakończeniu obrad Jury.
  • Zwycięzcy przyznane im nagrody odbiorą osobiście lub otrzymają je listownie po opanowaniu pandemii COVID-19.
  • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z nadesłanych nagrań przedstawiających prace na następujących polach eksploatacji:
   a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
   b) użyczenie (na potrzeby np. mediów),
   c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
   d) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
   e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
   f) w celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji nagrań w wirtualnej galerii w sytuacjach związanych z prawami autorskimi oraz innymi, które mogą naruszać w negatywny sposób wizerunek Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
  • Przesłanie karty zgłoszenia przez uczestnika/ów jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODY