MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PRZEBOJÓW ŚWIĄTECZNYCH ”GWIAZDKA NA ŚWIĘTA”

 • ORGANIZATOR

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
   18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
   tel. 86/ 271 27 99, www.mokzambrow.pl
  • Inspektor danych osobowych:
   email: inspektor@mokzambrow.pl, tel. 86/ 271 27 99 w. 15
 • CELE KONKURSU:

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • Popularyzacja muzyki o charakterze świątecznym
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja lokalnych artystów.
 • ZAŁOŻENIA I WARUNKI KONKURSU:

  • Termin i miejsce: 9 grudnia 2022 r. godz. 10:00, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych.
  • Uczestnicy mogą wystąpić jako soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry.
  • Każdy uczestnik przygotowuje do występów tylko jeden utwór muzyczny o charakterze świątecznym.
  • Karty zgłoszeń oraz podpisane zgody należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 28 listopada 2022 r.
 • OCENA I NAGRODY

  • Komisja konkursowa oceni wykonawców wg podziału na grupy wiekowe:
   • I grupa - uczniowie ze szkół podstawowych ( soliści i zespoły-podział na klasy: I-III, IV-VI oraz VII-VIII)
   • II grupa - uczniowie ze szkół ponadpodstawowych (soliści i zespoły)
   • III grupa - osoby dorosłe ( soliści i zespoły)
  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, walory wokalne oraz ogólny efekt sceniczny i artystyczny.
  • Nagrody i wyróżnienia komisja przyzna zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w regulaminie.
  • Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Nagroda główna - GRAND PRIX.
  • Laureaci III Ogólnopolskiego Festiwalu Przebojów Świątecznych „Gwiazdka na Święta” uświetnią swoim występem koncert „Gwiazdka na święta”, który odbędzie się 18.12.2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Uczestnicy wraz z opiekunami docierają na miejsce Festiwalu na koszt własny lub instytucji delegującej.
  • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MOK w Zambrowie.
  • Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie:
   a) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia
   b) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione oświadczenie o posiadaniu praw autorskich (w przypadku utworu własnej kompozycji)
  • Przesłanie niekompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wyklucza uczestnika/ów z konkursu.
  • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z nagrań występu w czasie konkursu na następujących polach eksploatacji:
   a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
   b) użyczenie (na potrzeby np. mediów),
   c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
   d) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
   e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
   f) w celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
  • Przesłanie karty zgłoszenia przez uczestnika/ów jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • KWESTIE TECHNICZNE

  • Podkłady muzyczne muszą być dostarczone TYLKO na płycie CD w formacie CD Audio.
  • Muzyka w formie pliku MP3 nie będzie odtworzona zarówno z płyty CD jak również z pendrive-a.
  • Do dyspozycji jest pianino elektryczne KORG LP350 oraz 7 mikrofonów (3 bezprzewodowe + 4 przewodowe)
  • Własne instrumenty elektryczne, na których zamierzają grać uczestnicy muszą być wyposażone w bolec uziemiający. Urządzenia bez bolca uziemiającego nie będą podłączone.
  • W razie trudności z przygotowaniem płyty CD Audio zapraszamy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w celu konsultacji bądź sprawdzenia poprawności nagrania.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i ZGODA