MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

V OTWARTE MISTRZOSTWA W TAŃCU TOWARZYSKIM o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 31.03.2019r.

V OTWARTE MISTRZOSTWA W TAŃCU TOWARZYSKIM o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 31.03.2019r.
 • 1. Organizatorzy:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

 • 2. DATA I MIEJSCE TURNIEJU:

  • 31.03.2019r.

  • Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów (sala widowiskowo-kinowa)

 • BLOK I

  Rejestracja par: 10.00-10.45

  Rozpoczęcie turnieju: 11.00

  Opłata startowa: 20 zł

  Publiczność: wstęp wolny

  KATEGORIE

  Przedszkole 4-5 lat

  6-7 lat

  solistki 6-7 lat

  solistki 4-5 lat

  8-9 lat gr. średniozaawansowana (G)

  8-9 lat gr. zaawansowana (F)

  10-11 lat gr. początkująca (H)

  10-11 lat gr. średniozaawansowana (G)

  10-11 lat gr. zaawansowana (F)

 • BLOK II

  Rejestracja par: od 12.30

  Rozpoczęcie turnieju: 13.00

  Opłata startowa: 20 zł

  Publiczność: wstęp wolny

  KATEGORIE

  - 12-13 lat gr. początkująca (H)

  - solistki 8 – 9 lat

  - 12-13 lat gr. zaawansowana (F) ST

  - 12-13 lat gr. średniozaawansowana (G)

  - 12-13 lat gr. zaawansowana (F) LA

  - 14-15 lat gr. zaawansowana (F) ST

  - 8-9 lat gr. początkująca (H)

  - 14-15 lat gr. początkująca (F) LA

  - Solistki 10-12 lat

 • Zgłoszenia uczestników do 29.03.2019, tel.604606922

  e-mail: marcintancerz7@wp.pl.

  Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy zgłoszeń po terminie!!!

 • 4. REGULAMIN TURNIEJU:

  - pary przyjeżdżają na koszt własny

  - organizator nie ubezpiecza par i nie sprawuje opieki nad nieletnimi

  - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni

  - wszystkie sprawy sporne rozstrzyga kierownik turnieju wraz z sędzią głównym

  - organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby par zgłoszonych po terminie

  - nie wysyłamy potwierdzeń

  dozwolone są stroje z cekinami , ale ze względów bezpieczeństwa zabronione są kolczyki z dużymi kołami

  ORGANIZATOR ZAPEWNIA: - medale dla wszystkich tancerzy, puchary dla zwycięzców.

 • ZGŁASZAJĄC UCZESTNIKA AKCEPTUJESZ REGULAMIN RODO I ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z uczestnictwem w V OTWARTYCH MISTRZOSTWACH W TAŃCU TOWARZYSKIM o Puchar Dyrektora MOK w Zambrowie organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. (86) 271 27 99, e-mail: mok.zambrow@interia.pl.

  2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@mokzambrow.pl

  3. Celem przetwarzania jest organizowanie konkursów przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – zgody osoby, której dane dotyczą, lub zgody rodzica / opiekuna prawnego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań w placówce

  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania turnieju ( tj. od momentu zgłoszenia do w czasie trwania turnieju oraz w czasie nagradzania uczestników). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

  8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

  ....................................

  podpis opiekuna

  ZGODA na utrwalanie wizerunku

  Dotyczy udziału V OTWARTYCH MISTRZOSTWACH W TAŃCU TOWARZYSKIM o Puchar Dyrektora MOK w Zambrowie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku ( w przypadku osoby pełnoletniej)*/ wizerunku mojego dziecka …………………………….. utrwalonego na zdjęciach przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie działalnością.

  Dane pozyskane w tym celu mogą być udostępnione na stronie internetowej, w portalach społecznościowych.

  1. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem wizerunkowych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu budowania pozytywnego wizerunku administratora w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej. Dane osobowe przechowywane będą do wycofania zgody na przetwarzanie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie będą profilowane, ani automatycznie przetwarzane. Kontakt z inspektorem inspektor@mokzambrow.pl

  ………………………………………………………………

  Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

  *Niepotrzebne skreślić