MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

serdecznie zaprasza na

Wystaw - Powiat Zambrowski - Kierunki rozwoju

MIEJSCE: Miejski Orodek Kultury w Zambrowie

ul. Prymasa Stefana Wyszyskiego 2a

DATA : 5.03.2014 r.

Burmistrz miasta Zambrw oraz Wydzia Architektury Politechniki Biaostockiej serdecznie zapraszaj mieszkacw powiatu na wystaw powsta przy wsppracy zambrowskiego Centrum Kultury.

Ekspozycja rozpocznie si w rod 5 marca i ma na celu prezentacj plansz dotyczcych powiatu zambrowskiego, ktre powstay w ramach przedmiotu: Planowanie regionalne. Dotycz one wszystkich gmin.

Autorkami opracowania s in. arch. Milena Liewska oraz in. arch. Agata Kownacka, studentki studiw magisterskich kierunku Architektura i urbanistyka WAPB. Jest to praca studencka o charakterze teoretycznym, powstaa pod kierunkiem dr in. arch. Haliny apiskiej zawierajca elementy opracowa z planowania regionalnego.

Celem ekspozycji jest zapoznanie mieszkacw powiatu z metodyk dziaania studentw Wydziau Architektury (specyfika przedstawionych grafik, oraz wyszczeglnione w kadej legendzie kategorie) oraz umoliwienie szerszego, by moe bardziej kreatywnego spojrzenia na przyszo powiatu.