MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

REGULAMIN KONKURSU
PIOSENKI OD SERCA DO SERCA
organizowanego przez MOK w Zambrowie

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

CEL KONKURSU

 • Zachęcenie pasjonatów muzyki do szerzenia kultury i zabawy przy pomocy muzyki rozrywkowej w czasie pandemii korona-wirusa.
 • Promowanie umiejętności artystycznych w wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury #tworzymy wirtualną galerię piosenki od serca do serca.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Konkurs adresowany jest do nieograniczonej liczby dzieci, młodzieży i osób dorosłych bez podziału na kategorie wiekowe jak również bez podziału na liczebność wykonawców. Mogą to być soliści, duety oraz zespoły o dowolnej liczbie uczestników w każdym wieku.
 • Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedno nagranie, cover lub utwór własnego autorstwa.
 • Nagranie konkursowe typu cover musi być w jednej z form transkrypcji:
  • śpiewu bez podkładu muzycznego lub akompaniamentu przy pomocy instrumentów
  • śpiewu do oryginalnego podkładu muzycznego
  • śpiewu z akompaniamentem przy pomocy instrumentów zachowując oryginalny charakter utworu
 • Nagranie musi spełniać następujące warunki formalne oraz techniczne:
  • a) w przypadku nagrania własnej twórczości:
   • • potwierdzenie posiadania praw autorskich do nadesłanego utworu w formie załączonego do zgłoszenia oświadczenia
   • • nagranie nie może być remiksem
   • • nagranie nie może zapożyczać tekstu, melodii bądź w sampli w stopniu kwalifikującym je jako plagiat
  • b) w przypadku nagrania wykorzystującego czyjąś twórczość (utwór typu cover):
   • • piosenka musi być dokładnym odtworzeniem oryginalnej wersji utworu
   • • piosenka nie może nosić znamion modyfikacji warstwy muzycznej, tzn. zabrania się modyfikacji melodii, tekstu, zmiany aranżu oraz innych zmian mogących zostać uznanych za prawne naruszenie
   • • organizator wskazuje, iż użytkownik przed podjęciem decyzji o wyborze piosenki powinien sprawdzić czy platforma Youtube.com nie zablokuje dostępu do coveru wybranej piosenki. Link
  • c) plik audio musi być w formacie MP3
  • d) nagranie nie może być w żadnym z formatów wideo takich jak: mov, avi, mpg, mpeg itp
  • e) nazwa pliku audio musi zawierać:
   • • w przypadku solistów: tytuł piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika
   • • w przypadku duetów: tytuł piosenki oraz imiona i nazwisko uczestników
   • • w przypadku zespołów: tytuł piosenki oraz nazwę zespołu lub imię i nazwisko opiekuna zespołu
  • f) nagrane treści nie mogą być obraźliwe, nie mogą w nich występować słowa niecenzuralne, nie mogą przejawiać jakiejkolwiek formy agresji, nie mogą propagować zachowań i postaw ksenofobicznych lub rasistowskich
  • g) w przypadku nagrań osób poniżej 18 roku życia odpowiedzialność za przesłane treści audio ponosi opiekun prawny
  • h) w przypadku, gdy nadesłane pliki nie spełnią wymagań punktu 4 podpunktu f, nadesłane materiały zostaną zniszczone
 • Osoby zamierzające wziąć udział w konkursie zobowiązane są do dnia 6 maja 2020 roku przesyłać na adres e-mailowy: studio@mokzambrow.pl wpisując w tytule listu KONKURS, następujące dokumenty zgłoszeniowe:
  • a) wypełnione karty zgłoszenia w skład których wchodzą:
   • • formularz z danymi osobowymi,
   • • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
   • • zgoda na utrwalanie wizerunku
   • • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich w przypadku utworu własnego autorstwa
  • b) nagranie audio w formacie MP3 o jakości pozwalającej zrozumieć śpiew
 • Dokumentację wraz z nagraniem należy wysłać w następujący sposób:
  • a) w przypadku solistów pełnoletnich uczestnik wysyła samodzielnie
  • b) w przypadku solistów niepełnoletnich materiały wysyła opiekun prawny
  • c) w przypadku duetów i zespołów materiały zgłoszeniowe wysyła pełnoletni opiekun wykonawców bądź pełnoletni członek zespołu
 • Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Przyjmowane będą jedynie:
  • a) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia
  • b) czytelnie, szczegółowo i kompletnie wypełnione oświadczenie o posiadaniu praw autorskich (w przypadku utworu własnej kompozycji)
  • c) nagranie audio w formacie mp3 o jakości pozwalającej zrozumieć śpiew
  Przesłanie niekompletnej dokumentacji zgłoszeniowej bądź utworu niespełniającego warunków formalnych zawartych w regulaminie wyklucza uczestnika/ów z konkursu.
 • Miejscem prezentacji nadesłanych utworów będzie wirtualna galeria #tworzymy wirtualną galerię piosenki od serca do serca
 • Prace zgłoszone do konkursu oceni jury powołane przez Organizatora. Komisja konkursowa oceni:
  • a) dobór repertuaru
  • b) muzykalność
  • c) ogólny wyraz artystyczny
 • Werdykt Jury ogłoszony zostanie dnia 13 maja 2020 roku na stronie internetowej Organizatora www.mokzambrow.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo po zakończeniu obrad Jury.
 • Zwycięzcy przyznane im nagrody odbiorą osobiście lub otrzymają je listownie po opanowaniu pandemii COVID-19.
 • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z nadesłanych nagrań przedstawiających prace na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
  • użyczenie (na potrzeby np. mediów),
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet),
  • w celach związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji nagrań w wirtualnej galerii piosenki od serca do serca w sytuacjach związanych z prawami autorskimi oraz innymi, które mogą naruszać w negatywny sposób wizerunek Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 • Przesłanie karty zgłoszenia przez uczestnika/ów jest uważane przez Organizatora za akceptację warunków niniejszego regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa plus RODOkarta zgłoszeniowa i rodo