MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

Wyniki Konkursu

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  13 stycznia 2018 roku

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  Poczštek Przeglšdu o godzinie 10:00 - przyjazd zespołów co najmniej na godzinę przed planowanym występem.

 • III. CEL IMPREZY

  • Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawišzujšcego do:
   - œwišt (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc),
   - uroczystoœci rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby),
   - zwyczajów zwišzanych z pracš na roli i w gospodarstwie domowym (kiszenie kapusty, dożynki).
  • Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Przeglšd adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych które:
   - przygotujš i przedstawiš program zaczerpnięty z autentycznego folkloru z zachowaniem wiernoœci tradycji regionalnej
   - lub opracujš program wykorzystujšcy elementy tradycji regionalnej.
  • Czas prezentacji dla wszystkich występujšcych zespołów (oprócz herodów) nie może przekroczyć 40 min.
  • Spektakle oceniane będš w dwóch kategoriach:
   - teatru wiernego tradycji, gdzie będzie brana pod uwagę: autentycznoœć rekwizytów, kostiumów, gwary, a także zgodnoœć scenariusza z miejscowš tradycjš,
   - teatru wykorzystujšcego elementy tradycji, gdzie oceniane będš: budowa scenariusza, reżyseria, scenografia, kultura języka.

  • Uczestnicy docierajš na miejsce Przeglšdu na koszt własny lub instytucji delegujšcej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszš być pod opiekš osoby dorosłej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a zwycięzcy zostanš uhonorowani pamištkowymi statuetkami.
  • Dodatkowych informacji dotyczšcych Przeglšdu udzielajš pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgłoszenia wraz z listš uczestników (w załšczeniu) należy dostarczyć do Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 2 stycznia 2018 roku.
  • Do konkursu wojewódzkiego który odbędzie się 12-13 lutego 2016r. w Regionalnym Oœrodku Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4 zostanš wytypowane maksymalnie 2 zespoły.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania