MIEJSKI OŒRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLĽD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

KONKURS ODWOŁANY !!!

Z przyczyn niezależnych od organizatora tzn: częœć zespołów odowłała swoje przybycie na konkurs ze wzglšdów zdrowotynych (osoby występujšce w szczególnoœci dzieci sš chore.) konkurs zostaje odwołany. Zapraszamy do udziału w przeglšdzie za rok.

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  14 stycznia 2017 roku

  Miejski Oœrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  Poczštek Przeglšdu o godzinie 10:00 - przyjazd zespołów co najmniej na godzinę przed planowanym występem.

 • III. CEL PRZEGLĽDU

  • Kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej
  • Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujšcych zgodnie z tradycjš
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Przeglšd adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.
  • Czas prezentacji dla wszystkich występujšcych zespołów (oprócz herodów) nie może przekroczyć 10 min.
  • Spektakle oceniane będš wesług kryteriów:
   - zgodnoœć z tradycjš
   - rekwizyty i przebrania
   - maniera wykonawcza
   - poziom i ogólny wyraz artystyczny
  • Uczestnicy docierajš na miejsce Przeglšdu na koszt własny lub instytucji delegujšcej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszš być pod opiekš osoby dorosłej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a zwycięzcy zostanš uhonorowani pamištkowymi statuetkami.
  • Maksymalnie 2 zespoły zostanš wytypowane do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim. Informacje o dokładnej dacie konkursu wojewódzkiego zostanš ogłoszone na stonie WOAK Białystok
  • Dodatkowych informacji dotyczšcych Przeglšdu udzielajš pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgłoszenia wraz z listš uczestników (w załšczeniu) należy dostarczyć do Miejskiego Oœrodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 4 stycznia 2017 roku.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania